Projekt

Projekt ESEN „Europejska Sieć Ekonomii Społecznej” (European Social Economy Network) ma na celu wsparcie rozwoju przedsiębiorstw społecznych w Europie, poprzez dzielenie się wiedzą oraz zapewnienie wysokiej jakości szkoleń.

Projekt jest finansowany w ramach akcji: "Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk" programu Erasmus + .

Czas trwania projektu: 01.11.2019 - 30.04.2022

Cele

Główne cele projektu ESEN:

 1. Pomoc w budowaniu i wspieraniu istniejących sieci przedsiębiorstw społecznych oraz zwiększaniu interakcji między nimi.
 2. Podnoszenie świadomości na temat przedsiębiorczości społecznej, jako sposobu tworzenia miejsc pracy, zmniejszania ubóstwa i przyczyniania się do tworzenia lepszego świata.
 3. Promowanie istniejących przedsiębiorstw społecznych w ramach ruchu ekonomii społecznej.
 4. Szerzenie informacji i wiedzy na temat przedsiębiorstw społecznych, m.in. poprzez stworzenie internetowego Centrum Wiedzy ESEN.

Rezultaty Projektu

IO1 – Międzynarodowy raport na temat dobrych praktyk oraz rekomendacji dotyczących rozwoju przedsiębiorczości społecznej

W pierwszym etapie projektu przeprowadzone zostaną badania i analizy, dzięki którym możliwe będzie zebranie informacji o stanie i sytuacji sektora przedsiębiorstw społecznych (PS) w krajach Partnerów projektu, zidentyfikowanie jego potrzeb szkoleniowych oraz przykładów dobrych praktyk (według ściśle określonych kryteriów).

Następnie zostaną zaproponowane zalecenia dotyczące poprawy i usprawnień w obszarach, w których zidentyfikowano braki.

Wyniki przeprowadzonych prac zostaną przedstawione w międzynarodowym raporcie dostępnym w języku angielskim, a jego streszczenie zostanie przetłumaczone na języki partnerów projektu (PL, EL, IT, EN) w celu rozpowszechniania ich na poziomie krajowym.

Międzynarodowy raport na temat dobrych praktyk oraz rekomendacji dotyczących rozwoju przedsiębiorczości społecznej

Image
Full Report
Image
Executive summary
Image
Executive summary
Image
Executive summary
Image
Executive summary
Image
Good Practices

IO2 - Europejski program szkoleniowy na rzecz przedsiębiorczości społecznej

Drugim rezultatem projektu będzie opracowanie zintegrowanego programu nauczania i wsparcia dla działających PS, jak również dla osób zainteresowanych rozwojem lub wspieraniem przedsiębiorczości społecznej.

Program szkoleniowy ESEN będzie wynikał ze zidentyfikowanych potrzeb przedsiębiorstw społecznych i rekomendacji wypracowanych w ramach rezultatu nr 1.

Image
Curriculum in English
Image
Curriculum in Polish
Image
Curriculum in Greek
Image
Curriculum in Italian

IO3 – Europejski pakiet edukacyjny dla przedsiębiorstw społecznych

W ramach rezultatu 3 zostanie stworzony pakiet edukacyjny (sylabus) zawierający materiały szkoleniowe, w tym m.in. przykłady, studia przypadków, modele i strategie biznesowe z krajów uczestniczących w projekcie, co pozwoli na zapewnienie ogólnoeuropejskiego charakteru stworzonych treści. Pakiet edukacyjny zostanie zdigitalizowany i będzie oferowany w formacie SCORM za pośrednictwem e-platformy ESEN (rezultat nr 4).

Image
Syllabus in English
Image
Syllabus in Polish
Image
Syllabus in Greek
Image
Syllabus in Italian

IO4 – Europejska e-platforma na rzecz przedsiębiorczości społecznej

Podstawowym rezultatem projektu będzie e-Platforma ESEN. Platforma będzie funkcjonować jako kompleksowy system szkoleń i wsparcia przedsiębiorstw społecznych, a jej stworzenie ma na celu ułatwienie współpracy i wymianę wiedzy między różnymi odbiorcami projektu.

IO5 – Europejska Sieć Wiedzy o Przedsiębiorczości Społecznej

Sieć wiedzy stworzona w ramach projektu będzie głównym narzędziem wykorzystania i rozpowszechniania informacji w trakcie trwania projektu oraz po jego zakończeniu. Zostanie rozpowszechniona na poziomie europejskim w celu zaangażowania jak największej liczby osób związanych z sektorem PS.

Szkolenie pilotażowe

Część kluczowych materiałów wypracowanych w ramach projektu dostępna będzie w językach poszczególnych partnerów (PL, EL, IT,EN) i przetestowana podczas 40-godzinnego szkolenia pilotażowego, w którym weźmie udział 15 uczestników z każdego kraju.

Uczestnikami szkoleń będą osoby zaangażowane w działalność przedsiębiorstw społecznych oraz osoby zainteresowane założeniem tego typu podmiotu. Moderatorzy szkoleń zapewnią specjalistyczną wiedzę (coaching i bezpośrednie doradztwo), aby wspierać uczestników w rozwoju ich działalności lub pomysłów biznesowych.

Szkolenie będzie dostępne zarówno za pośrednictwem e-Platformy, jak i podczas bezpośrednich spotkań w grupach lub indywidualnych.

e - Platforma

e-Platforma ESEN:

 • będzie oferowała narzędzia on-line do nauki, tworzenia sieci, dzielenia się i wymiany wiedzy między przedsiębiorstwami społecznymi, innymi organizacjami gospodarki społecznej, oraz trenerami, specjalistami i ekspertami.
 • dostarczy zaawansowanych narzędzi do tworzenia i realizacji programów szkoleniowych on-line oraz różnorodnych metod uczenia się, stanowiąc bazę danych dotyczącą praktyk, doświadczeń i bezpłatnych materiałów edukacyjnych, które będą mogły być wykorzystywane w ramach platformy.

e-Platforma ESEN zostanie zaprojektowana jako ogólnodostępna baza oferująca:

 1. System zarządzania uczeniem się, który pozwoli na przygotowywanie i prowadzenie szkoleń on-line. Platforma będzie wspierała tradycyjne narzędzia szkoleniowe, takie jak kwestionariusze, wikipedię, interaktywne wykłady itp. Program szkoleniowy i pakiet edukacyjny (sylabus) ESEN (rezultaty 2 i 3), w tym podręczniki, wykłady, filmy wideo, linki zewnętrzne, studia przypadków, itp., zostaną zdigitalizowane i będą dostępne w formacie SCORM dla każdej jednostki szkoleniowej.
 2. Przewodnik o programie ESEN, zawierający streszczenie głównych elementów i szczegółów programu w 4 językach (EN, EL, IT, PL), zawierający skuteczne metodologie dotyczące konsultacji, coachingu oraz mentoringu. Przewodnik, w połączeniu z programem i funkcjami e-platformy, zostanie zaprezentowany m.in. moderatorom podczas 3-dniowego szkolenia w Grecji.
 3. Przestrzeń on-line umożliwiającą publikacje istotnych wiadomości, informacji i artykułów przez wszystkich partnerów.
 4. Specjalne fora internetowe dotyczące wybranych tematów związanych z przedsiębiorczością społeczną, otwarte dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników, moderowane i prowadzone przez partnerów.
 5. Sieć wiedzy utworzoną w ramach projektu (rezultat 5).
Image

Partnerzy

DIMITRA Education & Consulting

DIMITRA Education & Consulting

Palaiologou 19, GR41223, Larissa, Greece
Numer telefonu: 0030 2410 554024
E-mail: euprojects@dimitra.gr
Osoba do kontaktu: Vaso ANASTASOPOULOU

www.dimitra.gr

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy – IOŚ-PIB

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy – IOŚ-PIB

Krucza 5/11 D, 00-548 Warsaw, Poland
Numer telefonu: +48 22 375 05 34 
E-mail: p.wowkonowicz@ios.edu.pl
Osoba do kontaktu: Paweł Wowkonowicz

www.ios.edu.pl

Emphasys Centre

Emphasys Centre

3 A-D, P. Dimitrakopoulou, 1090 Nicosia, Cyprus
Numer telefonu: +357 22 66 30 10
E-mail: info@emphasyscentre.com
Osoba do kontaktu: Athos Charalambides

www.emphasyscentre.com

Foundation „Institute for Private Enterprise and Democracy” (IPED)

Foundation „Institute for Private Enterprise and Democracy” (IPED)

Trębacka 4, 00-074 Warsaw, Poland
Numer telefonu: + 48 22 630 98 01
E-mail: iped@kig.pl
Osoba do kontaktu: Anna Szcześniak

www.iped.pl

Social Enterprise International LTD

Social Enterprise International LTD

Robin Hoods Bay Office Falconhurst, Mount Pleasant South Robin Hoods Bay, Whitby YO22 4RQ, UK
Numer telefonu: +44 845 330 8310
E-mail: info@socialenterprise.co.uk
Osoba do kontaktu: Georg Hoehne

www.socialenterprise.co.uk

Tiber Umbria Comett Education Programme

Tiber Umbria Comett Education Programme

Piazza dell’Università 1, I-06123 Perugia, Italy
Numer telefonu: +39 0755733102
E-mail: mbrizi@tucep.org, ctrinari@tucep.org
Osoba do kontaktu: Georg Hoehne

tucep.org

Finansowanie

Wsparcie Komisji Europejskiej dla utworzenia tej strony nie stanowi poparcia dla treści na niej publikowanych, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.

Aktualności

Zobacz wszystkie aktualności

Kontakt