Projekt

Projekt ESEN „Europejska Sieć Ekonomii Społecznej” (European Social Economy Network) ma na celu wsparcie rozwoju przedsiębiorstw społecznych w Europie, poprzez dzielenie się wiedzą oraz zapewnienie wysokiej jakości szkoleń.

Projekt jest finansowany w ramach akcji: "Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk" programu Erasmus + .

Czas trwania projektu: 01.11.2019 - 30.04.2022

Cele

Główne cele projektu ESEN:

 1. Pomoc w budowaniu i wspieraniu istniejących sieci przedsiębiorstw społecznych oraz zwiększaniu interakcji między nimi.
 2. Podnoszenie świadomości na temat przedsiębiorczości społecznej, jako sposobu tworzenia miejsc pracy, zmniejszania ubóstwa i przyczyniania się do tworzenia lepszego świata.
 3. Promowanie istniejących przedsiębiorstw społecznych w ramach ruchu ekonomii społecznej.
 4. Szerzenie informacji i wiedzy na temat przedsiębiorstw społecznych, m.in. poprzez stworzenie internetowego Centrum Wiedzy ESEN.

Rezultaty Projektu

IO1 – Międzynarodowy raport na temat dobrych praktyk oraz rekomendacji dotyczących rozwoju przedsiębiorczości społecznej

W pierwszym etapie projektu przeprowadzone zostaną badania i analizy, dzięki którym możliwe będzie zebranie informacji o stanie i sytuacji sektora przedsiębiorstw społecznych (PS) w krajach Partnerów projektu, zidentyfikowanie jego potrzeb szkoleniowych oraz przykładów dobrych praktyk (według ściśle określonych kryteriów).

Następnie zostaną zaproponowane zalecenia dotyczące poprawy i usprawnień w obszarach, w których zidentyfikowano braki.

Wyniki przeprowadzonych prac zostaną przedstawione w międzynarodowym raporcie dostępnym w języku angielskim, a jego streszczenie zostanie przetłumaczone na języki partnerów projektu (PL, EL, IT, EN) w celu rozpowszechniania ich na poziomie krajowym.

IO2 - Europejski program szkoleniowy na rzecz przedsiębiorczości społecznej

Drugim rezultatem projektu będzie opracowanie zintegrowanego programu nauczania i wsparcia dla działających PS, jak również dla osób zainteresowanych rozwojem lub wspieraniem przedsiębiorczości społecznej.

Program szkoleniowy ESEN będzie wynikał ze zidentyfikowanych potrzeb przedsiębiorstw społecznych i rekomendacji wypracowanych w ramach rezultatu nr 1.

IO3 – Europejski pakiet edukacyjny dla przedsiębiorstw społecznych

W ramach rezultatu 3 zostanie stworzony pakiet edukacyjny (sylabus) zawierający materiały szkoleniowe, w tym m.in. przykłady, studia przypadków, modele i strategie biznesowe z krajów uczestniczących w projekcie, co pozwoli na zapewnienie ogólnoeuropejskiego charakteru stworzonych treści. Pakiet edukacyjny zostanie zdigitalizowany i będzie oferowany w formacie SCORM za pośrednictwem e-platformy ESEN (rezultat nr 4).

IO4 – Europejska e-platforma na rzecz przedsiębiorczości społecznej

Podstawowym rezultatem projektu będzie e-Platforma ESEN. Platforma będzie funkcjonować jako kompleksowy system szkoleń i wsparcia przedsiębiorstw społecznych, a jej stworzenie ma na celu ułatwienie współpracy i wymianę wiedzy między różnymi odbiorcami projektu.

IO5 – Europejska Sieć Wiedzy o Przedsiębiorczości Społecznej

Sieć wiedzy stworzona w ramach projektu będzie głównym narzędziem wykorzystania i rozpowszechniania informacji w trakcie trwania projektu oraz po jego zakończeniu. Zostanie rozpowszechniona na poziomie europejskim w celu zaangażowania jak największej liczby osób związanych z sektorem PS.

Szkolenie pilotażowe

Część kluczowych materiałów wypracowanych w ramach projektu dostępna będzie w językach poszczególnych partnerów (PL, EL, IT,EN) i przetestowana podczas 40-godzinnego szkolenia pilotażowego, w którym weźmie udział 15 uczestników z każdego kraju.

Uczestnikami szkoleń będą osoby zaangażowane w działalność przedsiębiorstw społecznych oraz osoby zainteresowane założeniem tego typu podmiotu. Moderatorzy szkoleń zapewnią specjalistyczną wiedzę (coaching i bezpośrednie doradztwo), aby wspierać uczestników w rozwoju ich działalności lub pomysłów biznesowych.

Szkolenie będzie dostępne zarówno za pośrednictwem e-Platformy, jak i podczas bezpośrednich spotkań w grupach lub indywidualnych.

e - Platforma

e-Platforma ESEN:

 • będzie oferowała narzędzia on-line do nauki, tworzenia sieci, dzielenia się i wymiany wiedzy między przedsiębiorstwami społecznymi, innymi organizacjami gospodarki społecznej, oraz trenerami, specjalistami i ekspertami.
 • dostarczy zaawansowanych narzędzi do tworzenia i realizacji programów szkoleniowych on-line oraz różnorodnych metod uczenia się, stanowiąc bazę danych dotyczącą praktyk, doświadczeń i bezpłatnych materiałów edukacyjnych, które będą mogły być wykorzystywane w ramach platformy.

e-Platforma ESEN zostanie zaprojektowana jako ogólnodostępna baza oferująca:

 1. System zarządzania uczeniem się, który pozwoli na przygotowywanie i prowadzenie szkoleń on-line. Platforma będzie wspierała tradycyjne narzędzia szkoleniowe, takie jak kwestionariusze, wikipedię, interaktywne wykłady itp. Program szkoleniowy i pakiet edukacyjny (sylabus) ESEN (rezultaty 2 i 3), w tym podręczniki, wykłady, filmy wideo, linki zewnętrzne, studia przypadków, itp., zostaną zdigitalizowane i będą dostępne w formacie SCORM dla każdej jednostki szkoleniowej.
 2. Przewodnik o programie ESEN, zawierający streszczenie głównych elementów i szczegółów programu w 4 językach (EN, EL, IT, PL), zawierający skuteczne metodologie dotyczące konsultacji, coachingu oraz mentoringu. Przewodnik, w połączeniu z programem i funkcjami e-platformy, zostanie zaprezentowany m.in. moderatorom podczas 3-dniowego szkolenia w Grecji.
 3. Przestrzeń on-line umożliwiającą publikacje istotnych wiadomości, informacji i artykułów przez wszystkich partnerów.
 4. Specjalne fora internetowe dotyczące wybranych tematów związanych z przedsiębiorczością społeczną, otwarte dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników, moderowane i prowadzone przez partnerów.
 5. Sieć wiedzy utworzoną w ramach projektu (rezultat 5).
Image

Partnerzy

DIMITRA Education & Consulting

DIMITRA Education & Consulting

Palaiologou 19, GR41223, Larissa, Greece
Numer telefonu: 0030 2410 554024
E-mail: euprojects@dimitra.gr
Osoba do kontaktu: Vaso ANASTASOPOULOU

www.dimitra.gr

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy – IOŚ-PIB

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy – IOŚ-PIB

Krucza 5/11 D, 00-548 Warsaw, Poland
Numer telefonu: +48 22 375 05 34 
E-mail: p.wowkonowicz@ios.edu.pl
Osoba do kontaktu: Paweł Wowkonowicz

www.ios.edu.pl

Emphasys Centre

Emphasys Centre

3 A-D, P. Dimitrakopoulou, 1090 Nicosia, Cyprus
Numer telefonu: +357 22 66 30 10
E-mail: info@emphasyscentre.com
Osoba do kontaktu: Athos Charalambides

www.emphasyscentre.com

Foundation „Institute for Private Enterprise and Democracy” (IPED)

Foundation „Institute for Private Enterprise and Democracy” (IPED)

Trębacka 4, 00-074 Warsaw, Poland
Numer telefonu: + 48 22 630 98 01
E-mail: iped@kig.pl
Osoba do kontaktu: Anna Szcześniak

www.iped.pl

Social Enterprise International LTD

Social Enterprise International LTD

Robin Hoods Bay Office Falconhurst, Mount Pleasant South Robin Hoods Bay, Whitby YO22 4RQ, UK
Numer telefonu: +44 845 330 8310
E-mail: info@socialenterprise.co.uk
Osoba do kontaktu: Georg Hoehne

www.socialenterprise.co.uk

Tiber Umbria Comett Education Programme

Tiber Umbria Comett Education Programme

Piazza dell’Università 1, I-06123 Perugia, Italy
Numer telefonu: +39 0755733102
E-mail: mbrizi@tucep.org, ctrinari@tucep.org
Osoba do kontaktu: Georg Hoehne

tucep.org

Finansowanie

Wsparcie Komisji Europejskiej dla utworzenia tej strony nie stanowi poparcia dla treści na niej publikowanych, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.

Aktualności

Zobacz wszystkie aktualności

Kontakt