SIEĆ

Czym jest przedsiębiorstwo społeczne?

Przedsiębiorstwa społeczne definiujemy jako firmy, które na codzień kierują się obranymi przez siebie wartościami, posiadają cel społeczny, są zarządzane demokratycznie i sprawiedliwie rozdzielają wypracowane zyski.

Przedsiębiorstwo społeczne to firma, która dąży do maksymalizacji zysków przy jednoczesnej maksymalizacji korzyści dla społeczeństwa i środowiska.

Ekonomia społeczna to sektor, w którym działają i prosperują wszystkie przedsiębiorstwa społeczne. Pojęcie ekonomii społecznej obejmuje również ramy prawne i społeczne dotyczące przedsiębiorstw społecznych.

Koncepcja przedsiębiorstwa społecznego rozwinęła się wokół ruchu spółdzielczego w Wielkiej Brytanii w latach 80-tych. Jednak nie ma jeszcze ustalonej wyraźnej historycznej osi czasu przedsiębiorstwa społecznego, ponieważ jest to zbyt nowe pojęcie, które w dalszym ciągu ewoluuje.

Image

Kim jesteśmy?

Witamy w Sieci ESEN - europejskiej sieci przedsiębiorstw społecznych.

Stworzona Sieć jest inicjatywą projektu ESEN dofinansowanego w ramach programu Erasmus+ (Numer projektu: 2019-1-PL01-KA202-065024).

Sieć ESEN daje potencjalnym i istniejącym przedsiębiorcom społecznym możliwość zwiększenia swojej widoczności i promowania działań na skali europejskiej. Przekłada się to na rozwój całego sektora i rozszerzanie dotychczasowej działalności przedsiębiorstw.

SIEĆ oferuje wiele funkcjonalności, które przede wszystkim umożliwią osobom zainteresowanym ekonomią społeczną wymianę wiedzy i doświadczeń z zakresu przedsiębiorczości społecznej.

Jeszcze

Misja

SIEĆ ESEN ma na celu:

  1. zrzeszać przedsiębiorstwa społeczne w całej UE
  2. wspieranie osób, które chcą założyć przedsiębiorstwa społeczne, oferując możliwość nawiązywania kontaktów i podejmowania nowych inicjatyw,
  3. ułatwianie wymiany dobrych praktyk, doświadczeń i historii sukcesu wśród przedsiębiorstw społecznych i innych interesariuszy (organizacje gospodarki społecznej, młodzież, eksperci, mentorzy, aniołowie biznesu, specjaliści z sektora ekonomii społecznej, instytucje publiczne i prywatne itp.)
  4. łączenie z mentorami przedsiębiorczości społecznej, którzy wspierać będą potencjalnych przedsiębiorców społecznych.
  5. ułatwianie organizacji i promocji wydarzeń, warsztatów itp. związanych z sektorem ekonomii społecznej.

Nasz zespół

Client 1
Client 2
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6

Statystyki

Liczby

0
Partnerzy
0
Eksperci
0
Mentorzy
0
Członkowie

Promotional videos

Introduction

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5