Το Έργο

Το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κοινωνικής Οικονομίας (ESEN) στοχεύει στη στήριξη κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και της παροχής κατάρτισης υψηλής ποιότητας.

Το έργο χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος Erasmus+ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Συνεργασία για την καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών».

Διάρκεια του Έργου: 01.11.2019 - 30.04.2022

Στόχοι

Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος ESEN είναι:

 1. Για να βοηθήσουμε στην σύσταση και υποστήριξη υφιστάμενων δικτύων κοινωνικών επιχειρήσεων και στην αύξηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ τους,
 2. Να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των κοινωνικών επιχειρήσεων ως τρόπος δημιουργίας απασχόλησης, μείωσης της φτώχειας και συμβολής σε έναν καλύτερο κόσμο,
 3. Να προωθηθεί το έργο των υφιστάμενων κοινωνικών επιχειρήσεων, στο πλαίσιο ενός κινήματος κοινωνικής οικονομίας που περιλαμβάνει επίσης κοινωνικούς επιχειρηματίες, συμμετοχικούς συνεταιρισμούς και εταιρίες δεοντολογίας.
 4. Να προστεθεί στο πεδίο των γνώσεων γύρω από την κοινωνική επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ενός ηλεκτρονικού κέντρου γνώσεων ESEN που θα παρέχει εκπαίδευση και κατάρτιση και θα συμβάλλει στη διάδοση ορθών πρακτικών.

Ενότητες Εργασίας

IO1 – Διακρατική έκθεση για επιτυχημένες ιστορίες και Συστάσεις για την ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Η πρώτη φάση του έργου είναι η διεξοδική έρευνα των υφιστάμενων δεδομένων προκειμένου να εντοπιστούν οι βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται στον τομέα των κοινωνικών επιχειρήσεων και να προταθούν βασικά σημεία βελτίωσης και ενίσχυσης.

Το αποτέλεσμα του IO1 είναι να δημιουργηθεί μία διακρατική έκθεση η οποία θα επικεντρωθεί στα πραγματικά αιτήματα των κοινωνικών επιχειρήσεων και στις ανάγκες τους για κατάρτιση.

Η έκθεση θα συνταχθεί στα αγγλικά και οι περιλήψεις θα μεταφραστούν στις γλώσσες των εταίρων (Πολωνικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ιταλικά) για διάδοση σε εθνικό επίπεδο.

Διακρατική έκθεση για επιτυχημένες ιστορίες και Συστάσεις για την ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Image
Full Report
Image
Executive summary
Image
Executive summary
Image
Executive summary
Image
Executive summary
Image
Good Practices

IO2 - Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

Το δεύτερο αποτέλεσμα αποτελεί μία από τις κεντρικές δραστηριότητες του έργου και αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος μάθησης και υποστήριξης για όσους ήδη εμπλέκονται ή ενδιαφέρονται να αναπτύξουν ή να υποστηρίξουν κοινωνικές επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα ESEN θα βασίζεται στις αναγνωρισμένες ανάγκες των κοινωνικών επιχειρήσεων και στις συστάσεις από τα ευρήματα του IO1.

Image
Curriculum in English
Image
Curriculum in Polish
Image
Curriculum in Greek
Image
Curriculum in Italian

IO3 – Πρόγραμμα Σπουδών Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

Θα δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα σπουδών λαμβάνοντας υπόψη την ευρωπαϊκή προοπτική, συμπεριλαμβάνοντας παραδείγματα, μελέτες περίπτωσης, επιχειρηματικά μοντέλα και στρατηγικές από τις συμμετέχουσες χώρες, επιτυγχάνοντας έναν ευρωπαϊκό αντίκτυπο. Θα ψηφιοποιηθεί και θα προσφέρεται σε μορφή SCORM μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ESEN (IO4).

Image
Syllabus in English
Image
Syllabus in Polish
Image
Syllabus in Greek
Image
Syllabus in Italian

IO4 – Ηλεκτρονική πλατφόρμα ευρωπαϊκής κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Η πλατφόρμα ESEN θα αποτελέσει τη βασική πτυχή του έργου και θα υποστηρίξει τη διαμεσολάβηση, την συμμετοχή και την ανταλλαγή μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων φορέων του έργου και θα λειτουργήσει ως ένα ολοκληρωμένο σύστημα κατάρτισης και υποστήριξης για τις κοινωνικές επιχειρήσεις.

IO5 – Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γνώσης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

Το δίκτυο γνώσεων είναι το κύριο μέσο εκμετάλλευσης και διάδοσης κατά τη διάρκεια και μετά τη χρηματοδότηση του έργου. Θα διαδοθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα που σχετίζονται με τον τομέα.

Η πιλοτική εκπαίδευση

KΤα βασικά τμήματα των αναπτυγμένων υλικών θα μεταφραστούν στις γλώσσες των εταίρων (Πολωνικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ιταλικά) και θα δοκιμαστούν σε μια πιλοτική εκπαίδευση 40 ωρών που θα περιλαμβάνει 15 συμμετέχοντες ανά χώρα.

Οι συμμετέχοντες στις τέσσερις χώρες θα αντληθούν από άτομα που ήδη συμμετέχουν σε μια κοινωνική επιχείρηση ή θέλουν να ξεκινήσουν μια. Οι συντονιστές θα προσφέρουν εμπειρογνωμοσύνη (καθοδήγηση και άμεση συμβουλή) για να υποστηρίξουν τους εκπαιδευόμενους στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων ή επιχειρηματικών ιδεών τους.

Οι υπηρεσίες θα προσφέρονται τόσο από απόσταση όσο και με on-line υποστήριξη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας καθώς και δια ζώσης σε ομαδικές ή ατομικές συναντήσεις.

e - Platform

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα ESEN θα επιδιώξει τους ακόλουθους κύριους στόχους:

 • Να προσφέρει ένα εργαλείο ηλεκτρονικής μάθησης, δικτύωσης, συμμετοχής και ανταλλαγής μεταξύ κοινωνικών επιχειρήσεων, εκπαιδευτών, επαγγελματιών, άλλων οργανισμών κοινωνικής οικονομίας, κοινωνικών επιχειρηματιών και εμπειρογνωμόνων.
 • Να παρέχει ένα προηγμένο ad hoc σχεδιασμένο εργαλείο για τη δημιουργία και την παράδοση διαδικτυακών και προγραμμάτων μεικτής εκπαίδευσης, προσφέροντας μια βάση δεδομένων με πρακτικές, εμπειρίες και εκπαιδευτικό υλικό ανοικτής πρόσβασης που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα στην πλατφόρμα.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα ESEN θα σχεδιαστεί ως μια ανοικτή πλατφόρμα που θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες λειτουργίες και περιεχόμενο:

 1. Μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης θα αναπτυχθεί ως ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης που θα επιτρέπει το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών μαθημάτων και μεικτής μάθησης (blended learning). Επιπλέον, θα υποστηρίξει τα παραδοσιακά εργαλεία κατάρτισης όπως τα ερωτηματολόγια, τις δραστηριότητες, τις έρευνες, τις διαδραστικές διαλέξεις κλπ. Το πρόγραμμα ESEN και το πρόγραμμα σπουδών (IO2-IO3) θα ψηφιοποιηθεί και θα προσφέρεται σε μορφή SCORM για κάθε εκπαιδευτική μονάδα, βίντεο, εξωτερικούς συνδέσμους, μελέτες περίπτωσης κ.λπ.
 2. Θα αναπτυχθεί ένα Εγχειρίδιο για τον τρόπο εκτέλεσης του προγράμματος ESEN, ο οποίος θα συνοψίζει τα κύρια στοιχεία του προγράμματος και λεπτομέρειες σε 4 γλώσσες (Πολωνικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ιταλικά). Το εγχειρίδιο θα είναι το εργαλείο που προσφέρει την καλύτερη υποστήριξη στους κοινωνικούς επιχειρηματίες, ενώ θα περιλαμβάνει αποτελεσματικές μεθοδολογίες συμβουλευτικής, πρακτικής και καθοδήγησης. Αυτός ο οδηγός, σε συνδυασμό με τις λειτουργίες του Προγράμματος και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, θα παρουσιαστεί στους συντονιστές κατά τη διάρκεια της τριήμερης εκπαίδευσης στην Ελλάδα και των πολλαπλασιαστικών εκδηλώσεων.
 3. Ένας διαδικτυακός χώρος που θα επιτρέπει τη δημοσίευση σχετικών νέων, πληροφοριών και άρθρων από όλους τους εταίρους.
 4. Ειδικά online φόρουμ για συγκεκριμένα θέματα που σχετίζονται με την κοινωνική επιχειρηματικότητα, ανοιχτά ώστε να μπορούν συμμετέχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι χρήστες, τα οποία θα καθοδηγούνται και θα επιβλέπονται από τους εταίρους.
 5. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα φιλοξενήσει το Δίκτυο Γνώσης που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου (περιγράφεται στο IO5).
Image

Εταίροι

ΔΗΜΗΤΡΑ Εκπαιδευτική Συμβουλευτική

ΔΗΜΗΤΡΑ Εκπαιδευτική Συμβουλευτική

Palaiologou 19, GR41223, Larissa, Greece
Τηλέφωνο: 0030 2410 554024
E-mail: euprojects@dimitra.gr
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Vaso ANASTASOPOULOU

www.dimitra.gr

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy – IOŚ-PIB

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy – IOŚ-PIB

Krucza 5/11 D, 00-548 Warsaw, Poland
Τηλέφωνο: +48 22 375 05 34 
E-mail: p.wowkonowicz@ios.edu.pl
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Paweł Wowkonowicz

www.ios.edu.pl

Emphasys Centre

Emphasys Centre

3 A-D, P. Dimitrakopoulou, 1090 Nicosia, Cyprus
Τηλέφωνο: +357 22 66 30 10
E-mail: info@emphasyscentre.com
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Athos Charalambides

www.emphasyscentre.com

Foundation „Institute for Private Enterprise and Democracy” (IPED)

Foundation „Institute for Private Enterprise and Democracy” (IPED)

Trębacka 4, 00-074 Warsaw, Poland
Τηλέφωνο: + 48 22 630 98 01
E-mail: iped@kig.pl
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Anna Szcześniak

www.iped.pl

Social Enterprise International LTD

Social Enterprise International LTD

Robin Hoods Bay Office Falconhurst, Mount Pleasant South Robin Hoods Bay, Whitby YO22 4RQ, UK
Τηλέφωνο: +44 845 330 8310
E-mail: info@socialenterprise.co.uk
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Georg Hoehne

www.socialenterprise.co.uk

Tiber Umbria Comett Education Programme

Tiber Umbria Comett Education Programme

Piazza dell’Università 1, I-06123 Perugia, Italy
Τηλέφωνο: +39 0755733102
E-mail: mbrizi@tucep.org, ctrinari@tucep.org
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Georg Hoehne

tucep.org

Χρηματοδότηση

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Νέα

Όλα τα Νέα

Επικοινωνία